ხელმისაწვდომი გარემო ყველასთვის

ორგანიზაცია “ხელმისაწვდომი გარემო ყველასთვის”, მისიაა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების ადვოკატირება მათთვის საზოგადებრივ სიკეთეზე თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის.  “ხელმისაწვდომი გარემო ყველასთვის” ცნობიერებას ამაღლებს გაეროს სახელმძღვანელო პრინციპებზე ბიზნესისა და ადამიანის უფლებების შესახებ წახალისებულია ბიზნესის პასუხისმგებლიანი ქცევა კოლაბორაციებით სხვადასხვა ღონისძიებებზე და რეკლამებში. ორგანიზაციის  აქტივობების შესახებ ინფორმაციის გასავრცელებლად ტარდება პერიოდული შეხვედრები დაინტერესებულ მხარეებთან და ქვეყნდება სტატიები ვებ-გვერდზე.