თაობები და ღირებულებები

16 ივლ, 2012
იხილეთ სრული ვერსია

საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტი
პროექტი განხორციელებულია ფონდის:
„ღია საზოგადოება – საქართველო” მხარდაჭერით.
ინგლისური ტექსტის რედაქტორი: მერი ელენ ჩეტვინი
წიგნის დიზაინი: მაია სუმბაძე
დაკაბადონება: ქეთევან გოგავა
ISBN 978-9941-0-4604-9