დამხმარე სახელმძღვანელო უნარშეზღუდული ქალებისათვის

3 აგვ, 2006

ე.ა.ბერნსი; რ.ლოვიჩი; ჯ.მაქსველი; კ.შაპირო.
დაიბეჭდა ფონდის “ღია საზოგადოება – საქართველო” ფინანსური მხარდაჭერით.

ღნიშნული პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ფონდის ბიბლიოთეკაში ბეჭვდური სახით.