სისხლის სამართლის კანონმდებლობის ლიბერალიზაციის ტენდენციები საქართველოში

28 მარ, 2016
იხილეთ სრული ვერსია

პროექტის მონაწილეები:ნონა თოდუა _ სამართლის დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, პროექტის ხელმძღვანელი-მზია ლეკვეიშვილი-სამართლის დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ემერიტუსი, პროექტის ექსპერტიგურამ ნაჭყებია-იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ემერიტუსი, პროექტის ექსპერტიმაია ივანიძე-სამართლის დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, პროექტის ექსპერტიქეთევან მჭედლიშვილი-ჰედრიხი-სამართლის დოქტორი, საქართველოს უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, პროექტის ექსპერტითემურ ცქიტიშვილი-სამართლის დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ- პროფესორი, პროექტის ექსპერტირედაქტორი-პროფ. ნონა თოდუა
ISBN 978-9941-25-079-8