ტენდერი სატრანსპორტო მომსახურების შეძენაზე

12 ოქტ, 2022

ტენდერი ცხადდება ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის “ცოდნისა და უნარების განვითარების ქსელებისა და პლატფორმების გაძლიერება” (LINKS) ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება საქართველოს გაეროს ასოციაციისა (UNAG) და საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდის (OSGF) მიერ საქართველოს ოთხ რეგიონში: აჭარა, გურია, ქვემო ქართლი და შიდა ქართლი. პროექტის მიზანია: დასაქმების ხელშემწყობი პლატფორმებისა და რესურსების უზრუნველყოფა, ცოდნისა და უნარების განვითარება და შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან შესაბამისობის გაზრდა, დასაქმების შესაძლებლობების გაფართოება ხარისხიან განათლებაზე ხელმისაწვდომობის გზით.

საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდი (OSGF) ზემოთ აღნიშნული პროექტის ფარგლებში გეგმავს ღონისძიებებს – გაცვლით ვიზიტებს ქვემო ქართლისა და შიდა ქართლის პროფესიულ სასწავლებლებში 2022 წლის ნოემბერში და აცხადებს ტენდერს სატრანსპორტო მომსახურების შეძენაზე.

ღონისძიებების ადგილები მოგვიანებით დაზუსტდება.

ტენდერში მონაწილეობით დაინტერესებულმა ორგანიზაციამ უნდა უზრუნველყოს შემდეგი სახის მომსახურება:

 • ღონისძიების მონაწილეთა ტრანსპორტირება, სავარაუდო რაოდენობა 35-40 ადამიანი, სატრანსპორტო მომსახურების გაწევის დღეების რაოდენობა – 3. სავარაუდო მარშრუტი: პირველ დღეს მონაწილეთა ტრანსპორტირება პროექტის სამიზნე 3 რეგიონიდან (აჭარა, გურია, ქვემო ქართლი) და თბილისიდან პირველი ღონისძიების ადგილზე შიდა ქართლში და იმავე დღეს დაბრუნება ქვემო ქართლსა და თბილისში. მეორე დღეს მონაწილეთა გადაყვანა თბილისიდან და შიდა ქართლიდან ქვემო ქართლში და დაბრუნება თბილისსა და შიდა ქართლში. მესამე დღეს მონაწილეთა ტრანსპორტირება თბილისიდან გურიასა და აჭარაში;
 • ვენტილაციის სისტემის მქონე და ტექნიკურად გამართული მინივენებითა და მიკროავტობუსებით მომსახურება;
 • ყველა სახის უსაფრთხოების მაღალი ხარისხით დაცვა;
 • შეთანხმებულ ვადებში საჭირო ფინანსური დოკუმენტაციის (ინვოისი, ქვითარი, ფაქტურა, ზედნადები და ა.შ.) წარმოდგენა.

გადახდის ფორმა: უნაღდო ანგარიშსწორება ორ ეტაპად ხელშეკრულებისა და მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმების საფუძველზე. პირველ ეტაპზე გადაირიცხება ავანსის სახით არაუმეტეს 30%-ისა, ხოლო მეორე ეტაპის გადარიცხვა მოხდება მომსახურების მიღების შემდეგ.

ევროკავშირის პროექტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული აქტივობების ფარგლებში საქონლის მიწოდება ან/და მომსახურების გაწევა გათავისუფლებულია დღგ-საგან საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 168-ე მუხლის მე-5 ნაწილით. შესაბამისად, აღნიშნული ტენდერის ფარგლებში მოთხოვნილი სატრანსპორტო მომსახურების თანხა გათავისუფლებულია დღგ-ს გადასახადისგან და არ უნდა მოიცავდეს დღგ-ს.

სატენდერო წინადადებაში გათვალისწინებული უნდა იქნას საქართველოში კოვიდ-19-ის გავრცელების პრევენციის მიზნით არსებული რეკომენდაციები და რეგულაციები.

შერჩევისას უპირატესობა მიენიჭება განმცხადებლის მიერ შემოთავაზებული მომსახურების ღირებულებასა და ხარისხს და განმცხადებლის გამოცდილებას.

სატენდერო მოთხოვნები:

დაინტერესებულმა კომპანიებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია:

 • განაცხადი (თავფურცელი, მოკლე აღწერა, წინადადება, სატრანსპორტო საშუალების ფოტოები, ორგანიზაციის ხელმძღვანელის სახელი, გვარი, ხელმოწერა, საიდენტიფიკაციო კოდი, ბეჭედი, თარიღი);
 • რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 • საბანკო რეკვიზიტები: ბანკის დასახელება, ბანკის კოდი და ანგარიშის ნომერი;
 • ცნობა, რომ კომპანიას არ აქვს დავალიანება სახელმწიფო ბიუჯეტის მიმართ და რომ არ მიმდინარეობს კომპანიის რეორგანიზაცია/ლიკვიდაცია;
 • ორგანიზაციის საკონტაქტო ინფორმაცია და საკონტაქტო პირი;
 • განმცხადებლის გამოცდილება;
 •  ბიუჯეტი – ხარჯთაღრიცხვა.

ხარჯთაღრიცხვა (მიუთითეთ ვალუტა და ფასი დღგ-ს გარეშე):
ღონისძიებების ადგილები მოგვიანებით დაზუსტდება.
იხილეთ შესავსები ცხრილი.

ტენდერის ფარგლებში განსახილველი მასალა/განაცხადები უნდა გამოგზავნოთ მეილზე – 2022 წლის 31 ოქტომბრის 17:00-მდე. გთხოვთ, მოითხოვოთ მეილის მიღების დადასტურება.

გთხოვთ, მეილის სათაურის ველში მიუთითოთ “ტენდერი სატრანსპორტო მომსახურებაზე”.

საკონტაქტო პირი: ნინი ბერიშვილი, 595 55 10 00

ტენდერი ცხადდება საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდის მიერ პროექტის “ცოდნისა და უნარების განვითარების ქსელებისა და პლატფორმების გაძლიერება” ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით. ტენდერის ჩატარებაზე, სატენდერო ტექსტის შინაარსზე და შერჩევის პროცესზე სრულად პასუხისმგებელია საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდი და შესაძლოა, რომ იგი არ გამოხატავდეს ევროკავშირის შეხედულებებს.