Georgian Politics without Women – Quotas as a Solution to the Problem

18 Jun, 2015
Read the full version

EU-Geirgia Association Agreement Monitoring Report.

AUTHOR: Babutsa Pataraia, Union “Sapari”